نام شهر کد شهر
آخته خانه 0443555
آرپاچای 0482565
آغبلاغ 0444571
آغجیوان 04826555
آغچه قلعه 0441357
آغچه مسجد 0482469
آغداش 0481331
آغول بیک 0482536
آق گل 0462332
آلمان آباد 0441351
احمدآباد/تکاب 0482535
احمدآباد/شاهیندژ 0482468
احمدآباد/کش ارخی 0462437
اختتار 0482636
ارومیه 0441
اسلام آباد 0444343
اشنویه 0444562
اقبال 0482471
اگریقاش 0442357
الخلج 0432316
النجق 0491247
الواتان 04443356
الیاس آباد 0441259
امامزاده 0441246
انگنه 0441452
انگورد 04825675
اوچ تپه بوکان 04826553
اوچ تپه قلعه 0481369
اوچ تپه کرد 0481371
ایواوغلی 0462227
بادکی 0462279
بارانداز 0441247
باروق 0482238
بازارچه مرزی/تمرچین 0444439
بازرگان خوی 0462337
بالانج 0441264
بالو 0441353
باوان 0441476
بچه جیک 0441477
برده زرد 0482631
بسطام بگ 0444441
بکتاش 0481372
بن دره 0444447
بند 0441355
بهلول آباد 0462472
بوکان 0482622
بیزنده 0461351
بیطوش 0444361
بیگم قلعه 0443637
بیله وار 0461348
بیوران سفلی 0444337
پادگان/پسوه 0444435
پر 0441453
پسک سفلی 0461361
پسوه 0444432
پکاچیک 0461349
پلدشت 0462462
پورناک 0462469
پیرانشهر 0444422
پیرکندی 0461344
تازه شهرارومیه 0443535
تازه قلعه 0443639
تازه کندخوی 0462435
تخت سلیمان 0482563
ترکمان 0441437
تکاب 0482522
تمر 0443532
توپراق قلعه 0441358
توشمانلو/لیوانلو 0424428
تومتر 0441257
تیزخراب 0482464
جارچلوارومیه 0441438
جارچلومیاندوآب 0481352
جارچی لو 04414383
جبل کندی 0441439
جعفرآباد 0481359
جلدیان 0444438
جوادحصاری 0481357
چالدران/سیاه چشمه 0462362
چاوشقلی 0461359
چلخماز 0481336
چلیک 0481328
چهاربرج 0482322
چوپلوتکاب 0482562
چوپلوجه شاهین دژ 0482461
چورس 0462276
حاج حسن مکریان 0481374
حاجی آباد 0482653
حاجی بهزاد 0481356
حاجی خوش 0442358
حاجی غلده 0444446
حاجیلار 0462277
حاشیه رود 0461347
حاصل قپی افشار 0481358
حسن آباد/تکاب 04825673
حسن کندی 0462466
حسنلو 0443632
حسین مامه 0482663
حمامیان 0482651
حمید 0482343
حیدرآباد 0481367
حیدرلوی بیگلر 0441474
خاکمزدان 04613434
خانشان 0441475
خانقاه سرخ 0441455
خانقاه مهاباد 0442339
خانه/های/سازمانی/سدارس 0462474
خضرلو 0462431
خطایلو 0441252
خلیفان 0444292
خلیفه لو 0443635
خورخوره 0442347
خوی 0461
دارلک 0442342
داش بند 0482654
داش قیزقاپان 04825676
دربکه 0444434
درمان آباد 04443316
دریاس 0442348
دستجرد 0441255
دورباش 0482537
دیزج تکیه 0441446
دیزج دول 0441244
دیزج دیز 0461336
دیزج مرگور 0441432
دیلزی 0443539
دیم قشلاق 0462331
رازی 04613585
راژان 0441423
راهدانه 0443641
ربط 0444336
رحیم خان 0482632
رشکان 0441254
رهال 0461329
زارعان 0461341
زاویه حسن خان 0461355
زنگلان سفلی 0462281
زورآباد 0461357
زینالو 0441248
زیوه ارومیه 0441424
زیوه مهاباد 0444437
ساری قامیش 0482656
ساعتلوی بیگلر 0441478
سبیل 0482532
سراب 0482659
سرای ملک 0443553
سرچنار 0481335
سردشت 0444322
سرنق 0443531
سرو 0443462
سروکانی/اندیزه 0444431
سعدل 0462368
سعیدلو 0441447
سلطان احمد 0443544
سلماس/مغانجوق 0443522
سوره 0443534
سوگلی تپه 0481366
سیدتاج الدین 0461343
سیلاب 0443543
سیلوانا 0443422
سیه باز 0461373
شاهین دژ 0482422
شبیلو/علیا 0481322
شرفکند 04826345
شکریازی 0443552
شهرک صنعتی/ارومیه 0441434
شهرک صنعتی/خوی 0461352
شهرک/المهدی 0443642
شهرک/سدارس 0462467
شهری کند 0482635
شوط 0462422
شیخ علی 0482662
صفاخانه 0482437
صوفی خوی 0462426
صوفیان 0444574
طسمالو 0441352
طلاتپه 0441456
عرب شاه 04825325
عسگرآبادتپه 0441493
عسگرآبادکوه 0441457
علی بگلو 0481375
علی بیگلو 0441471
فرخزاد 0443636
فسندوز 0481325
فیرورق 0462223
فیروزآباد 0481327
قارنا 0443638
قاریاغدی 0481376
قبان کندی 0481337
قپچاق 0481334
قرابقلو 0441448
قرارگاه/حمزه 04414385
قرانقو 0462432
قره آغاج ارومیه 0441253
قره آغاج خوی 0462429
قره باغ 0441325
قره تپه خوی 0462436
قره تپه میاندوآب 0481365
قره حسنلو 0441243
قره حسنلوخواجه پاشا 0441449
قره ضیاالدین 0462272
قره قشلاق سلماس 0443533
قره قشلاق مهاباد 0442345
قره کند 0482637
قره موسی لو 0482652
قزل عاشق 0441258
قزل قپی 0442346
قشلاق 0461354
قشلاق بختیاری 0482431
قطور 04613583
قلعه تراش 0444436
قلعه رش 0444331
قم قلعه 0442354
قنات میرزاجلیل 0462282
قوروق 0461335
قوزلوی افشار 0482433
قوشچی ارومیه 0443322
قولنجی 0441327
قیرکندی/میرزاکندی 0462473
قیزکورپی 04824335
قینرجه 0482564
کارخانه قند/نوشین شهر 0443372
کانی زرد 0444332
کانی سیران 04826556
کانیان 0443541
کریم آباد 0441473
کشاورز 0482462
کشتیبان 0441433
کشمش تپه 0462328
کلشان 0443546
کله سپیان 0444445
کلوسه سفلی 0444338
کلیساکندی 0462367
کنگرلو 0443549
کهریز 0441326
کهریزه شیخان 0442351
کوسه کهریز 0442355
کولیج 04444384
کویک 0443634
کیک آبادگابازله 0442352
گاومیش گلی 0481339
گجوت 0462321
گچین 0441245
گردآباد 0441451
گردکشانه 0444433
گرده رش 0481373
گل تپه 0441442
گل سلیمان آباد 0481354
گلعذان 0443571
گنبد 0441467
گنگچین 0441463
گورچین قلعه 0441443
گوگ تپه ارومیه 0441356
گوگ تپه مهاباد 0442356
گوگ تپه میاندوآب 0481323
گوی جلو 0482344
لج 0442349
للکلو 0481324
ماکوخوی 0462322
مامالو 04824325
محمدیار 0443633
محمودآباد 0482438
مخور 0462427
مرگنلرخوی 0462434
مرنگلوی بزرگ 0441495
مرنه 0441461
مظفرآباد 0481351
ملاشهاب الدین 0481326
ملالر 0482634
ملحم 0443537
ملهزان 0461356
ممدل 0481332
ممکان 0441464
مهاباد 0442222
میاندوآب 0481
میاوق 0441436
میرآبادارومیه 0443631
میرآبادمهاباد 04443352
نازک علیا 0462468
نازلو 0441458
نالوس 0444572
نبی کندی 0482568
نصیرکندی 0481353
نقده 0443622
نلاس 0444334
نلیوان 0444573
نی چالان 0441469
هاچه سوشاهیندژ 04824323
هشتراک 0443556
هشتیان 0441466
هفتوان 0443538
هندور 0462334
هولاسو 0482435
وار 0461372
وردان 0443551
وقاصلو 0441472
ولدیان 0461345
ویشلق علیا 0461353
یاریجان خالصه 0481364
یالقوزآغاج 0443547
یزدکان 0461346
یقین علی تپه 0481355
ینگی آرخ 0482434
یوسف کندی 0442344
یولاگلدی 0462428
یولقون آغاج 0482539
نوشته شده توسط امیر و وحید در دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 20:12 | لینک ثابت |